زمینه فعالیت

انجام كليه عمليات نقشه برداری زمینی، کاداستر،فتو گرامتری ،آبنگاري (نقشه برداری و هیدروگرافی) ساحل نزديك (INSHORE) و ساحل دور (OFFSHORE) .
2-    میکروژئودزی وکنترل پایداری سازه ها
3-    برداشت مقاطع عرضی رودخانه ها و سدها
4-    برداشت مسیر
5-    تهيه نقشه ها و چارت هاي دريايي (NAVIGATIONAL CHART) تحت استانداردهاي بين المللي (IHO STANDARDS) .
6-    تعيين موقعيت در دريا و زمين .
7-    پروفيل برداري از كانال ها و رودخانه ها .
8-    كنترل عمليات لايروبي با  آبنگاري (هيدرو گرافي )
9-    تهيه نقشه مسير لوله هاي گاز، آب و کابل های مخابراتی
10-   تشخيص اشياي مغروق در بستر دريا و تعيين موقعيت آنها .
11-   انجام عمليات نقشه برداري توپوگرافي ، زميني و کاداستر در زمينه هاي مختلف.
12-   راه اندازي كليه سيستم هاي تعيين موقعيت و خودكار سازي در آبنگاري .
13-   آموزش دوره هاي آبنگاري(هیدروگرافی) .
14-    راه اندازي و آموزش سيستم هاي آبنگاري و تعیین موقعیت
15-  عملیات فتو گرامتری و تبدیل نقشه از عکس های هوایی
16-  سیستمهای اطلاعات مکانی (G.I.S) و سنجش از دور
17- انجام عملیات اقیانوس شناسی شامل:

– جريان سنجي اولري و لاگرانژي و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط .
– مشاهدات و تجزيه و تحليل اطلاعات جزرومدي .
– پيش بيني و انتشار جداول جزرومدي (Tide Tables) .
– مشاهدات پارامترهاي فيزيكي آب دريا نظير شوري ، درجه حرارت ، فشار ، چگالي و غيره .
– نمونه برداري از بستر درياها رودخانه ها و كانال ها
– نمونه برداري از مواد معلق و رسوب از آب دريا و تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله