فعالیت های علمی

  1. اجرای آموزشهای حرفه ای و آکادمیک در زمینه های نقشه برداری ، هیدرو گرافی ، حقوق دریایی و اقیانوس شناسی (جزر و مد ،جریانهای کشندی) برای دانشگاهها و سازمان های دولتی
  2. برگزاری اردوهای آموزش هیدروگرافی برای دانشکده نقشه برداری دانشگاههای تهران،خواجه نصیرالدین طوسی،تبریز.
  3.  مشارکت در انتشار کتب نقشه برداری دریایی، جزر و مد واستانداردهای همسان نقشه برداری، هیدروگرافی ( کد 7-119) برای سازمان نقشه برداری کشور
  4. ارائه دهها مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی و خارجی (نشریه نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور – مجله بین المللی Hydro)
  5. مشارکت در سمینارها و کنفرانس های ملی نقشه برداری و هیدروگرافی همایش های سازمان نقشه برداری کشور – کنفرانس بین المللی IHO
  6. ارائه مشاوره فنی و علمی به موسسات آموزشی و اجرایی در زمینه های نقشه برداری دریایی و زمینی
  7. عضویت در جامعه مهندسان مشاور، جامعه نقشه برداران ایرن ، انجمن ژئوماتیک